Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.nienormalnybialystok.eu
1.1 Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego
Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego
postanowień.
3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
Operator – oznacza osobę administrującą serwisem www.nienormalnybialystok.eu
Regulamin – oznacza niniejszy dokument;
Serwis – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną i
udostępnioną przez Operatora w sieci Internet, umożliwiającą korzystanie z usługi polegającej
na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Operatora i umożliwieniu ich
wprowadzania, dostępna pod adresem www.nienormalnybialystok.eu. Użytkownik – osoba
fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych;
Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie, przy czym
Użytkownik, który prowadzi działalność gospodarczą, nie może wykorzystywać profilu
utworzonego w wyniku Rejestracji do prowadzenia działalności gospodarczej lub
wykonywania czynności z taką działalnością związanych lub ją promujących;
Materiał – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu
za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej;
Komentarz – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do
Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać
automatycznie umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym przez Operatora;
Teksty informacyjne – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane
przez Użytkownika do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i
oznaczone jako mające zostać opublikowane w wyznaczonej przez Operatora rubryce w
ramach serwisu, po ich wcześniejszym zaakceptowaniu;
Wizerunek – rozpoznawalna i aktualna podobizna Użytkownika;
Wpis – zestaw informacji dotyczących miejsc lub usług, wykorzystywanych w części
użytkowej serwisu;
Wizytówka firmowa – zestaw danych przekazanych do Serwisu przez Użytkownika lub z jego
inicjatywy, opisujących osobę lub firmę tego Użytkownika pod kątem prowadzonej przez
niego działalności gospodarczej, zawodowej lub osobistej. Wizytówka formowa publikowana
jest przez Spółkę w przeznaczonej do tego sekcji Serwisu, dostępnej dla wszystkich
Użytkowników.
Cookie – informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku
cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;
Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu są następujące:
komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, systemem operacyjnym oraz
przeglądarką internetową.
Przeglądarka internetowa – jedna z następujących aplikacji komputerowych Mozilla Firefox
39 lub wyższy, Internet Explorer 10.0 lub wyższy, Opera 30 lub wyższy, Safari 8.0 lub
wyższy, Chrome 43 lub wyższy, lub inna zgodna.
4. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest
dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów
Serwisu, w tym bez zgody Operatora. Operator zastrzega sobie możliwość odmowy publikacji
w Serwisie pewnych Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów, Tekstów
informacyjnych lub opinii na forum.
5. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi,
Wpisów, Tekstów informacyjnych lub zamieszczanie opinii na forum internetowym
dostępnym w Serwisie zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa
osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi
obyczajami. Szczegółowy opis dopuszczonych do publikacji komentarzy i zasad
administrowania nimi zawiera pkt VI niniejszego Regulaminu.
5.1 Operator lub osoba przez niego upoważniona będzie bez obowiązku przedstawienia
uzasadnienia usuwał z Serwisu Materiały, Komentarze, Wypowiedzi, Teksty informacyjne lub
wpisy na forum internetowym dostępnym w Serwisie sprzeczne z prawem, w tym naruszające
prawa osób trzecich, lub Operatora (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie,
prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub sprzeczne z zasadami
współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Informacje o takich Materiałach,
Komentarzach, Wypowiedziach, Tekstach informacyjnych lub wpisach na forum
internetowym dostępnym w Serwisie należy zgłaszać Operatorowi lub za pomocą poczty
elektronicznej, na adres nienormalnybialystok@o2.pl.
5.2 Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść, w szczególności zgodność z prawem,
Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Tekstów informacyjnych lub wpisów na forum
internetowym dostępnym w Serwisie, publikowanych przez Użytkowników.
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych
informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez
Użytkowników dla określonych działań.
7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez
Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za
konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji.
8. W każdym wypadku w sytuacji, w której osoba trzecia zwróci się do Operatora lub jego
personelu z roszczeniami wynikającymi ze szkód lub naruszenia dóbr osobistych w
wynikłych na skutek opublikowanych przez Użytkownika w Serwisie informacji, zdjęć etc.,
Użytkownik ten naprawi tej osobie natychmiast wszelką szkodę, w tym niemajątkową, i
zwolni lub zapewni zwolnienie z odpowiedzialności Operatora względem tej osoby.
Jednocześnie Użytkownik naprawi Operatorowi wszelką szkodę i zwróci wszelkie wydatki
poniesione w związku z wyżej opisanymi sytuacjami. Postanowienia te stosuje się
odpowiednio do przypadków, w których Operator stanie się podmiotem postępowań karnych
lub administracyjnych związanych z w/w sytuacjami.
II. UŻYTKOWNICY
1. Dokonując Rejestracji, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są
prawdziwe.
2. Przekazując w ramach zawartej umowy na korzystanie z Serwisu do Serwisu Materiały,
Wypowiedzi, Teksty informacyjne lub wpisy na forum internetowym dostępnym w Serwisie i
Komentarze (wpisy na forum i Komentarze również bez zawarcia umowy na korzystanie z
Serwisu), zawierające wizerunek Użytkownika Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne
rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Operatora Wizerunku w serwisie
www.naszemiasto.pl, obok imienia i nazwiska Użytkownika lub obok jego Komentarzy,
Materiałów, Wypowiedzi, Tekstów informacyjnych, Wpisów lub opinii na forum dostępnym
w Serwisie, a także przez dowolny podmiot, który uzyskał od Operatora sublicencję na w/w
elementy, dowolną metodą i w dowolny sposób. Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia
Wizerunku Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, a nadto Użytkownik gwarantuje
nieodpłatną zgodę w w/w zakresie osób innych niż Użytkownik występujących w
przekazanych przez Użytkownika Materiałach, Komentarzach, Wypowiedziach, Wpisach,
Tekstach informacyjnych lub opiniach na forum internetowym dostępnym w Serwisie.
3. Dokonując Rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego
postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a
Operatorem oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z
Serwisu, w szczególności do przestrzegania przepisów ustawy prawo prasowe oraz ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych jak również praw wynikających z rejestracji
wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych
osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania
dobrych obyczajów.
4. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez
Operatora danych osobowych udostępnionych w związku z Rejestracją w celach reklamy,
promocji, w celach statystycznych oraz do badania rynku, a także zachowań i preferencji
Użytkowników, a także może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na
zasadach opisanych poniżej.
5. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail
podany podczas Rejestracji materiałów informacyjnych przygotowywanych przez redakcję
serwisu. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych
komunikatów.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez
Użytkownika przy Rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi
możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał
on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych za
pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas
Rejestracji.
7. Operator zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników
Zarejestrowanych z Wizerunkiem poprzez np. przyznanie im w pewnym zakresie swobody w
redagowaniu i zamieszczaniu Materiałów w Serwisie.
8. W ramach zawartej umowy na korzystanie z Serwisu Użytkownicy mogą Operatorowi
przesyłać drogą elektroniczną teksty informacyjne, które po ich zaakceptowaniu przez
przedstawiciela Operatora zostaną opublikowane na stronach serwisu. Użytkownik
przesyłając Operatorowi tekst informacyjny oświadcza jednocześnie, pod rygorem
odpowiedzialności odszkodowawczej, że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do
przesłanego materiału, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronach serwisu i udziela
nieodpłatnej licencji zgodnie z pkt. V. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że
przesłany przez niego tekst informacyjny może zostać poddany drobnej korekcie redakcyjnej
przez pracowników serwisu, w szczególności w zakresie stylistyki oraz zmiany tytułu.
9. Opublikowany tekst informacyjny może zostać opatrzony wizerunkiem Użytkownika. Na
zasadach uzgodnionych z Operatorem tekst informacyjny może zostać podpisany
pseudonimem.
10. Do stosunków między Operatorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.
11. Użytkownik umieszczający w Serwisie jakiekolwiek Materiały, Komentarze,
Wypowiedzi, Wpisy, Teksty informacyjne lub opinie na forum internetowym dostępnym w
Serwisie oświadcza, iż gwarantuje, że są one w pełni legalne i nie naruszają one ani nie
zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia
– powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności nie powodują
powstania szkody ani krzywdy u osób trzecich lub instytucji;
– postanowień niniejszego Regulaminu;
– norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów lub zwyczajów – zamieszczanie materiałów
nie spełniających w/w przesłanek jest surowo zabronione.
Użytkownik oświadcza również, że gwarantuje, iż ma prawo umieścić zamieszczane
Materiały, Komentarze, Wypowiedzi, Wpisy, Teksty informacyjne lub opinie w Serwisie, że
jest jedynym ich autorem i producentem, nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani
pokrewnych do danego utworu, i że ich umieszczenie nie spowoduje powstanie wobec
Operatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje
naruszenia przez Operatora przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji. Jeżeli
którekolwiek z oświadczeń opisanych w zdaniach poprzednich okaże się nieprawdziwe,
niepełne lub nierzetelne i z tego powodu Operator stanie się obiektem postępowania
cywilnego, karnego lub administracyjnoprawnego, lub wobec Operatora z odnośnymi
roszczeniami wystąpią osoby trzecie lub instytucje, dany Użytkownik natychmiast po
zawiadomieniu go przez Operatora spowoduje zwolnienie Operatora z wszelkiej
odpowiedzialności za odnośne naruszenia i naprawi Operatorowi, osobom trzecim lub
instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi
roszczeniami i postępowaniami.
III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
1. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z
Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego
oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
2. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób
sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Użytkownikom nie wolno dostarczać treści o
charakterze bezprawnym. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi
całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.
3. W sytuacji naruszenia przez Użytkownika postanowień pkt 1 lub 2 powyżej Operator ma
prawo zablokować Użytkownikowi możliwości przekazywania do Serwisu Materiałów,
Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów, Tekstów informacyjnych lub opinii na forum
internetowym dostępnym w Serwisie na okres do 1 miesiąca, lub pozbawić możliwości
korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego konta z Serwisu.
IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator serwisu www.nienormalnybialystok.pl (dalej jako serwis) darzy swoich
użytkowników wielkim szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im
przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Dlatego
też odnośnie użytkowników serwisu gromadzimy minimum informacji pomagających nam
lepiej zrozumieć ich potrzeby i bezustannie dostosowywać Serwis, jego funkcjonalność i
ergonomię do wciąż zmieniających się oczekiwań. Między innymi w tym celu zbieramy i
przetwarzamy niezbędne dane, w tym, za zgodą Użytkowników, dane osobowe.
2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych przez administratora serwisu www.nienormalnybialystok.pl dla
celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z serwisu zgodnie z
regulaminem, w tym w zakresie i celu brania przez Użytkownika udziału w plebiscytach i
konkursach organizowanych w Serwisie, do korzystania przez Operatora z udzielonej mu
przez Użytkownika licencji niewyłącznej oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i
promocyjnych towarów i usług serwisu www.nienormalnybialystok.pl., w tym organizacji
takich działań. www.nienormalnybialystok.pl., informuje, że jest administratorem danych
osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych osobowych ma prawo do wglądu
do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych osobowych ma prawo w
każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych, a także
wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub żądać ich usunięcia, co
jednak wiązać się będzie z koniecznością rozwiązania umowy świadczenia usług łączącej
Użytkownika z www.nienormalnybialystok.pl.,. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we
wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do
www.nienormalnybialystok.pl na maila: nienormalnybialystok@o2.pl. Podanie danych jest
dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z Serwisu.
Właściciel danych osobowych akceptuje, że Administratora Danych Osobowych może z
zachowaniem przepisów prawa powierzyć przetwarzania jego danych osobowych
zewnętrznemu usługodawcy, jeśli okaże się, że powierzenie takie jest konieczne w celu
prawidłowego wykonania umowy z właścicielem danych osobowych i tylko w zakresie w
jakim będzie to niezbędne do realizacji tej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu. Wszystkie dane osobowe są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia
transmisji nie pozwalają na swobodne ich odczytanie przez osoby nieupoważnione. Wszelkie
pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres email:
nienormalnybialystok@o2.pl.
3. Rejestrując się w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie oraz powierzanie
przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie, o jakim mowa w pkt 2 powyżej.
4. Rejestrując się w serwisie Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy email
oraz / albo numery telefonów, informację handlową www.nienormalnybialystok.pl
dotyczącą produktów i usług oferowanych przez www.nienormalnybialystok.pl a w
szczególności w zakresie serwisu www.nienormalnybialystok.pl, a także produktów i usług
podmiotów współpracujących z www.nienormalnybialystok.pl.
5. Dane zbierane automatycznie lub za zgodą Użytkownika (eksploatacyjne):
5.1 Z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej podczas korzystania z Serwisu automatycznie zbierane
mogą być dane dotyczące wizyty Użytkownika w postaci adres IP, data i czas wizyty, a także
dane dotyczące skorzystania z usług serwisu, jednak dane te nie są powiązane z żadnymi
danymi pozwalającymi na identyfikację osoby użytkownika i mogą być użyte do analizy
zachowań użytkowników w Serwisie, dostosowania oferty Serwisu do Użytkownika,
formułowania analiz demograficznych i behawioralnych.
5.2 Z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej w przypadku brania udziału przez Użytkownika w
konkursie lub plebiscycie zbierane i zapisywane są, za zgodą Użytkownika po otrzymaniu
informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji
urządzenia, z którego oddawane są głosy w danym plebiscycie lub konkursie. Dane te nie
uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji użytkownika.
6. Wykorzystywanie danych:
6.1 Dane osobowe podane przez Użytkownika, na których przetwarzanie wyraził zgodę, będą
przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda.
6.2 Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na
serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach.
6.3 Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a
Operatorem/Administratorem danych będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie
poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zadane pytania.
6.4 Dane eksploatacyjne zbierane za zgodą Użytkownika w związku z braniem udziału w
plebiscytach i konkursach wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności
oddanych głosów i wyników konkursu i plebiscytu.
V. LICENCJA
1. W ramach zawartej umowy na korzystanie z Serwisu umieszczając w Serwisie poprzez
przeznaczone do tego funkcjonalności materiały, artykuły, teksty informacyjne lub
wypowiedzi i opinie, a także wpisy na forum internetowym dostępnym w Serwisie i
Komentarze (wpisy na forum i Komentarze również bez zawarcia umowy na korzystanie z
serwisu), Użytkownik upoważnia Operatora do publikowania w Serwisie
www.nienormalnybialystok.pl przesłanych przez niego materiałów, artykułów, komentarzy,
wpisów, tekstów informacyjnych lub wypowiedzi i opinii oraz do korzystania z tych
elementów na następujących polach eksploatacji (licencja):
– wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
– każde publiczne udostępnianie utworu, w tym jego udostępnianie:
– w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym,
– na jakichkolwiek nośnikach reklamowych w celu promocji Serwisu www.naszemiasto.pl,
– poprzez emisję w radiu i telewizji,
– poprzez publikację w prasie,
– poprzez wyświetlanie lub publikację na jakichkolwiek nośnikach wewnętrznych lub
zewnętrznych, w szczególności billboard lub citylight,
– przy pomocy wszystkich technik i technologii telekomunikacyjnych obejmujących m.in.
technologie GSM i UMTS, w szczególności poprzez SMS, IVR, WAP, MMS;
– wykorzystanie w innych utworach, w tym w utworach dramatycznych, muzycznodramatycznych,
choreograficznych, audiowizualnych lub multimedialnych, a także
wykorzystania w postaci stanowiącej aranżację, instrumentalizację lub przystosowanie utworu
do potrzeb nowego wykonania.
2. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego
przekazania do Serwisu.
3. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
4. Licencja ma charakter niewyłączny.
5. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.
6. Operatorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji według swego swobodnego
uznania.
7. Jeśli Licencjobiorca zgłosi uzasadnione zastrzeżenia dotyczące łamania przez Użytkownika
prawa autorskiego lub prasowego.
8. Operator może w uzasadnionych przypadkach obciążyć kosztami zadośćuczynienia
Użytkownika.
VI. ZASADY ZAMIESZCZANIA KOMENTARZY W SERWISACH
1. Operator udostępnia funkcjonalność pozwalającą na zamieszczanie przy wybranych przez
Operatora treściach lub materiałach komentarzy przez Użytkowników lub przez inne osoby
odwiedzające Serwis. Zamieszczenie komentarza nie wymaga zarejestrowania się w Serwisie,
z tym zastrzeżeniem, że korzystanie z tej funkcjonalności może zostać uzależnione od
dokonania przez osobę chcącą zamieścić komentarz dodatkowych czynności, o czym osoba
zostanie poinformowana stosownym komunikatem przy próbie skorzystania z tej
funkcjonalności (w szczególności może to być konieczność złożenia oświadczenia o
zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego postanowień lub wykonania innej
czynności równoznacznej z takim oświadczeniem).
2. Zabronione jest umieszczanie komentarzy naruszających prawo lub będących sprzecznymi
z zasadami współżycia społecznego, a także komentarzy, które naruszają prawa osób trzecich,
są wulgarne lub obsceniczne, zawierają treści pornograficzne, a także, takie które mogą zostać
uznane za spam lub niezamówioną informację handlową. Odpowiedzialność za treść
komentarzy ponosi osoba, która je umieściła.
3. Zamieszczając komentarz w Serwisie jego autor udziela Operatorowi jednocześnie zgody
(licencja) na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części i nieograniczone w czasie i co
do terytorium, wykorzystanie przesłanej treści komentarza na następujących polach
eksploatacji: a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym utrwalenie (analogowe
i cyfrowe) na nośnikach audiowizualnych, w szczególności na nośnikach video, taśmie
światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych i innych nośnikach zapisu cyfrowego,
w sieci multimedialnej (w tym Internet), b. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,
rozpowszechnianie i publikowanie zdjęć, w tym nadawanie (w tym tzw. simulcasting lub
webcasting) w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych przez Operatora – za pomocą
wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawanie kablowe,
oraz za pośrednictwem satelity, c. obrót treścią komentarza oraz jego opracowaniami w kraju i
za granicą, w tym także wynajęcie, wydzierżawienie, lub oddanie go do używania na
podstawie innego stosunku prawnego, d. wprowadzenie do pamięci komputera i sieci
multimedialnej w tym Internetu w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, e.
wykorzystanie w utworach multimedialnych i na stronach internetowych Spółki oraz
wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, f. publiczne i
niepubliczne udostępnianie treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności jako SMS, MMS, WAP, w
Internecie, telewizji interaktywnej, wideo na żądanie, audio na żądanie, w sieci Wi-Fi i WiMax.
4. Operator uprawniony jest do usunięcia każdego komentarza (w szczególności
naruszającego zasady niniejszego Regulaminu, prawa etc.) lub dokonywania w nim zmian
redakcyjnych lub zmierzających do usunięcia stanu naruszenia prawa bez konieczności
uzyskiwania zgody autora komentarza.
5. Autor komentarza zrzeka się wobec Operatora wykonywania praw autorskich osobistych
względem komentarza za wyjątkiem prawa do oznaczenia komentarza imieniem i nazwiskiem
autora, lub pseudonimem, zgodnie z wpisem w odpowiednim polu formularza dodawania
komentarza.
6. Operator ma prawo w każdym czasie zawiesić możliwość umieszczania komentarzy w
ogóle w Serwisie lub w wybranych obszarach Serwisu, a także usunąć już istniejące
komentarze z Serwisu lub z jego wybranej części.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Użytkownik ma prawo utrwalić treść regulaminu poprzez wydrukowanie, zapisanie na
dysku czy innym nośniku w każdym czasie.
2. Operator może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Wszelkie zmiany
Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianach, w tym poprzez
opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści
zmian. Zmiany podyktowane mogą być zmianami technologicznymi, w aspekcie prawnym,
ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Operatora, a także zmianami w
strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Operatora.
3. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach Serwisu.
4. Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub osoby korzystającej z
Serwisu będących właścicielami danych osobowych przetwarzanych przez Operatora w
związku ze świadczeniem usług, o których mowa w regulaminie, osobie tej zostaną przesłane
informacje dotyczące ich ochrony lub korzystania z serwisu w sposób anonimowy.
5. Żądanie, o którym mowa w ust. 4 powinno zostać przesłane na adres, w tym elektroniczny,
Operatora. Operator bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje
na temat ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem
pseudonimu oraz udostępnianych przez Operatora środkach technicznych zapobiegających
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych
drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Operator ewentualnie powierzył przetwarzanie
danych osobowych.
6. Według najlepszej wiedzy Operatora brak jest szczególnych zagrożeniach związanych z
korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
7. Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na
adres nienormalnybialystok@o2.pl.
8. Wszelkie kierowane do Operatora reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu
rozpatrywane są przez Operatora niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w
terminie 30 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Operator zawiadamiać będzie
osoby składające reklamację elektronicznie.
9. Umowa na korzystanie z Serwisu z Zarejestrowanym Użytkownikiem zawierana jest przez
zarejestrowanie konta Użytkownika.
10. W procesie zawierania umowy na odległość w ramach serwisu Użytkownik winien podać
prawidłowy adres e-mail, na który Spółka wyśle w formie wiadomości e-mail potwierdzenie
zawarcia odnośnej umowy wraz z informacjami, o których mowa w art. 12 ust.1 ustawy z
dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz potwierdzeniem
wyrażenia przez Użytkownika zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach
powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, o ile taka zgoda została udzielona.
11. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na
odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza
stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
(Dz.U.2014.827). Umowa na świadczenie usług zawarta jest w momencie otrzymania przez
konsumenta od Spółki stosownego potwierdzenia zawarcia umowy. Do zachowania terminu
wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Treść formularza stanowiącego
załącznik do w/w ustawy, uzupełnionego o dane adresata, stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu. Nadto konsument może dokonać odstąpienia przez wypełnienie i
wysłania formularza znajdującego się pod tym linkiem.
12. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Spółka wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez Spółkę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę,
c) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Spółkę o utracie prawa odstąpienia
od umowy,
d) w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014
roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
13. W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez konsumenta ze Spółką w zakresie
Serwisu Spółka może z uwagi na naturę oferowanej konsumentowi rzeczy lub usługi:
a) wymagać zgody konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do
odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
b) wymagać zgody konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do
odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
c) wymagać zgody konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści
cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia do
danej umowy zawieranej na odległość.
14. Każdy Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez Operatora w
zakresie korzystania z Serwisu w każdym czasie opuszczając strony Serwisu. Użytkownik
Zarejestrowany może rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu w każdym czasie dokonując
wyrejestrowania konta Użytkownika lub wypowiadając umowę na korzystanie z Serwisu.
15. Umowa na korzystanie z Serwisu zawierana jest z Zarejestrowanym Użytkownikiem na
czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta Użytkownika w
Serwisie, a każda ze stron może ją rozwiązać z czternastodniowym okresem wypowiedzenia.
Umowa ulega rozwiązaniu zawsze z momentem wyrejestrowania konta Użytkownika w
Serwisie.
16. Zarejestrowani Użytkownicy powiadamiani są o zmianie Regulaminu również mailem i
mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy na korzystanie z Serwisu przez
likwidację Konta Użytkownika lub wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie,
jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany.
17. Postanowienia ust.10 – 16 powyżej pozostają bez wpływu na udzielenie licencji
Operatorowi przez Użytkownika.
18. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2015 roku.
ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
ADRESAT
nienormalnybialystok@o2.pl
TREŚĆ OŚWIADCZENIA
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło
polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data